Hoe ziet het toekomstverkenning proces er uit?

In de eerste helft van 2021 nemen twee wijksamenwerkingsverbanden het initiatief voor een toekomstverkenning.

Lydia Göbel (praktijkmanager huisartspraktijk Bovenkerk Westwijk) en Bert Nap (huisarts) zijn vanuit beide WSV-en kwartiermaker in dit proces, afgevaardigden van beide besturen en worden ondersteund door Carian van der Sman (coördinator WSV Amstelveen Zuid_Duizendblad) en Ernst-Jan Wind (haar collega, beide van Impulsor.health).

Doel van deze toekomstverkenning is te komen tot een meerjarenplan (2022 - 2027) waarin we antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we door middel van samenwerking tot betere zorg en gezondheid komen in Amstelveen Zuidwest? De wijken: Westwijk, Bovenkerk, Keizer Karelpark en Middenhoven. 

Deze verkenning bestaat uit 3 fasen:

1. Brede “data” verzameling bestaande uit:

a. Demografische gegevens per wijk (nu en toekomst)

b. Gezondheid en ziekte gegevens per wijk (nu en toekomst)

c. “Sociale kaart” en netwerkanalyse per wijk (wie levert hulp/zorg in of voor mensen in deze wijk? En wie werkt reeds met wie samen? Wie worden als leiders ervaren?)

d. Ervaren verbeterthema’s door zorgverleners per wijk

e. Ervaren verbeterthema’s door patiënten en bewoners per wijk (via wijkplatforms)

f. Beslissingsgraad/mate van beleidsbepaling mogelijk per wijk (in welke mate kunnen de zorg- en hulpverleners per wijk ook zelf koers bepalen of wordt koers op groter geografisch gebied bepaald?)

Voor deze fase worden alle praktijken en organisaties uitgenodigd waarmee we bekend zijn in de genoemde wijken. Van elke praktijk/team willen we bij voorkeur dat alle medewerkers meedoen met de inventarisatie van punt 1c en 1d (sociale kaart, netwerkanalyse en verbeterthema’s). Per praktijk/team willen we 1 iemand (praktijkeigenaar/teamleider) vragen om aanvullend vragen te beantwoorden op 1f (hoe en waar wordt hun koers/beleid bepaald?).

2. Vertaling van bovenstaande data naar een toekomst visie en strategie waarin:

a. De meest ideale afbakening van wijksamenwerking wordt bepaald op basis van de data (1 of 2 WSV-en in dit gebied of anders?)

b. De overall visie, en per afbakening de samenwerkingsuitdagingen en strategie wordt vastgelegd

c. Een succes-en faalfactoren analyse gemaakt wordt voor het realiseren van deze afbakening en strategie mede op basis van persoonlijk en bedrijfsculturele aspecten

Voor fase 2a en 2b worden praktijkeigenaren / teamleiders of beleidsbepalers van buiten de wijk uitgenodigd om de data te duiden, van de volgende partijen: huisarts, apotheek, fysio (de driehoek van bestuurders die zowel op regio als wijkniveau wordt gehanteerd, lees hier meer), welzijn_Participe, thuiszorg en JGZ. De exacte lijst zal na fase 1 bepaald worden. We willen hier praktijkeigenaren bij betrekken die naar alle waarschijnlijkheid de komende 5-10 jaar actief betrokken zullen zijn bij de uitvoering van het meerjarenplan.

3. Verdere implementatie van de gekozen koers dan wel tussenstappen

Fase 2c en het oppakken van fase 3 zal worden gedaan door de twee huidige besturen/initiatiefnemers van de WSV-en.

 
logo